สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงาน ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.