สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 20 พ.ย. 2562 00:00 น.
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
โดยมีเรื่องพิจารณา
- พิจารณาร่างประกาศ ก.ถ.
เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฎิบัติงานอันไม่น่าอภิรมย์