สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง เป็นประธานการประชุม อกถ.ด้านการติดตามฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 20 พ.ย. 2562 00:00 น.
ภาพกิจกรรม : นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
โดยมีเรื่องพิจารณา
- ร่างรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒