สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 20 พ.ย. 2562 00:00 น.
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.
โดยมีเรื่องพิจารณา
- ความคืบหน้าการยกร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ข้อเรียกร้องนิติกรเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ การเรียกชื่อตำแหน่ง
และการได้รับเงิน พ.ต.ก.