สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 2 ธ.ค. 2562 00:00 น.
ภาพกิจกรรม : นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
โดยมีเรื่องพิจารณา
- พิจารณาร่างประกาศ ก.ถ.
เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฎิบัติงานอันไม่น่าอภิรมย์