สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 2 ธ.ค. 2562 00:00 น.
ภาพกิจกรรม : นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ.
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.
โดยมีเรื่องพิจารณา
- ข้อเสนอแนะมาตรการดำเนินงานเร่งด่วน ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
- การกำหนดค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในสภาพการทำงาน
ไม่น่าอภิรมย์