สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 2 ธ.ค. 2562 00:00 น.
ภาพกิจกรรม : นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
โดยมีเรื่องพิจารณา
- การกำหนดค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานอันไม่น่าอภิรมย์