สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. เปิดเผย อกถ. ด้านมาตรฐานกลาง เห็นชอบหลักการ "กำหนดค่าตอบแทน" ของผู้มาช่วยราชการและพนักงานจ้าง

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 8 ธ.ค. 2562 00:00 น.