สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. ยืนยัน "ไม่จริง" ข้าราชการพลเรือนชำนาญการพิเศษ สามารถโอนเป็น ปลัด อปท. ได้

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 8 ธ.ค. 2562 00:00 น.