สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ. ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 13 ธ.ค. 2562 15:00 น.
ภาพกิจกรรม : นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
โดยมีเรื่องพิจารณา
- มาตรการดำเนินงานเร่งด่วน ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓) ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕