สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ.ด้านการติดตามฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ธ.ค. 2562 00:00 น.
ภาพกิจกรรม : นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมดำรงธรรม  ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยมีเรื่องพิจารณา
- ร่างรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒