สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 24 ธ.ค. 2562 14:00 น.
ภาพกิจกรรม :  นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ.
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
โดยมีเรื่องพิจารณา
- มาตรการดำเนินงานเร่งด่วน ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓) ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕