สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ. ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 9 ม.ค. 2563 13:00 น.
ภาพกิจกรรม : นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยมีเรื่องพิจารณา
- ผลการศึกษาองค์ประกอบขององค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น