สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ. ด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 13:30 น.
ภาพกิจกรรม :  นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายใน ก.ถ.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. สป. ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
  

โดยมีเรื่องพิจารณา 
๑. การปรับปรุงประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
๒. การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนแทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. การตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานกลาง