สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นายธวัชชัย ฟักอังกูร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 ม.ค. 2563 13:30 น.
ภาพกิจกรรม :  นายธวัชชัย ฟักอังกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารและการจัดการใน ก.ถ.
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.สป. ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
  

โดยมีเรื่องพิจารณา 
๑. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนิติกรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การสร้างมาตรฐานการทดสอบภาค ก ของบุคลากรภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน