สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ.ด้านการติดตามฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 23 ม.ค. 2563 15:30 น.
ภาพกิจกรรม : นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.สป. ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

โดยมีเรื่องพิจารณา
- ร่างรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒