สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 31 ม.ค. 2563 13:00 น.
ภาพกิจกรรม :  นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ.
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น ๒  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยมีเรื่องพิจารณา
๑. การพัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท
๒. การปรับปรุงประกาศ ก.ถ. ว่าด้วยการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนท้องถิ่นใน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
๓. การตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานกลาง
๔. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนิติกรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น