สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ. ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 5 ก.พ. 2563 16:00 น.
ภาพกิจกรรม : นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

โดยมีเรื่องพิจารณา
- แนวทางดำเนินการ มาตรการที่ ๔ การสรรหาหรือจ้างงานรูปแบบอื่น (ผู้สูงอายุ)
ตามมาตรการเร่งด่วน ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕