สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. เป็นประธานการประชุมฯ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 12 ก.พ. 2563 11:00 น.
ภาพกิจกรรม : นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.
เป็นประธานการประชุม ผู้เชี่ยวชาญ/ผอ.กลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ก.ถ.
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

โดยมีเรื่องพิจารณา
๑. รายงานการประชุม ก.ถ. เพื่อตรวจสอบประเด็น มติ ก.ถ.
๒. ข้อสั่งการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการจัดทำวาระการประชุม
๓. ความคืบหน้าการกำหนดเงินเพิ่มคนลอกท่อ
๔. การประสาน ท่านธวัชชัยฯ เพื่อปรึกษาเรื่องเงินประจำตำแหน่ง นิติกร เพื่อให้ได้ข้อยุติ
ก่อนนำเรียน ท่านวสันต์ฯ กับท่านประธาน ก.ถ.

๕. สรุปเรื่อง การทำ KM/e-Learning 
๖. เสนอกลุ่มจังหวัดที่จะจัดอบรม
๗. สรุปการสรรหาแนวใหม่ ที่จะต้องทำ Sand box และ Model การจ่ายค่าตอบแทน