สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 25 ก.พ. 2563 11:40 น.
๑. รางวัล "ผลงานวิจัยของคุรุสภา" ประจำปี ๒๕๖๓
๒. รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี ๒๕๖๓