สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

การรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 2 มิ.ย. 2565 10:30 น.
การรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....                 

                                                      

ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร
UploadImage     คลิกลิ้งค์  UploadImage  https://forms.gle/AQ28HgaiSYkJvqKA7 
         


พนักงานส่วนท้องถิ่น
UploadImage     คลิกลิ้งค์  UploadImage  https://forms.gle/B98QSBPYecgoDXqe8ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
UploadImage     คลิกลิ้งค์  UploadImage  https://forms.gle/8ivRMzpJ2VL7LJE2A