สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก
โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 23 มี.ค. 2563 14:40 น.

นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม : นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 20 มี.ค. 2563 14:00 น.

นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ.ด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม : นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายใน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 17 มี.ค. 2563 10:40 น.

นายธวัชชัย ฟักอังกูร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม : นายธวัชชัย ฟักอังกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารและการจัดการใน ก.ถ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 5 มี.ค. 2563 16:00 น.

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ. ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม : นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 26 ก.พ. 2563 16:30 น.

นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม : นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 20 ก.พ. 2563 17:00 น.

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ.ด้านการติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม : นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 18 ก.พ. 2563 16:20 น.

นายธวัชชัย ฟักอังกูร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม : นายธวัชชัย ฟักอังกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารและการจัดการใน ก.ถ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 18 ก.พ. 2563 12:35 น.

นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ.ด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม : นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายใน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 12 ก.พ. 2563 11:00 น.

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. เป็นประธานการประชุมฯ

ภาพกิจกรรม : นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. เป็นประธานการประชุม ผู้เชี่ยวชาญ/ผอ.กลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 5 ก.พ. 2563 16:00 น.

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ. ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม : นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...