สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก
โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 22 ม.ค. 2563 13:30 น.

นายธวัชชัย ฟักอังกูร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ.ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม : นายธวัชชัย ฟักอังกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารและการจัดการใน ก.ถ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 21 ม.ค. 2563 11:00 น.

นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ. ด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม : นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายใน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 9 ม.ค. 2563 13:00 น.

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ. ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม : นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 24 ธ.ค. 2562 14:00 น.

นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม : นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ธ.ค. 2562 00:00 น.

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ.ด้านการติดตามฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม : นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมิน...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 13 ธ.ค. 2562 15:00 น.

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ถ. ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม : นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562 00:00 น.

นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม : นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 20 พ.ย. 2562 00:00 น.

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง เป็นประธานการประชุม อกถ.ด้านการติดตามฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม : นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมิน...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 20 พ.ย. 2562 00:00 น.

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562 00:00 น.

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม : นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...