สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก
โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562 00:00 น.

นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม : นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 20 พ.ย. 2562 00:00 น.

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง เป็นประธานการประชุม อกถ.ด้านการติดตามฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 20 พ.ย. 2562 00:00 น.

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562 00:00 น.

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม : นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 20 พ.ย. 2562 00:00 น.

นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562 00:00 น.

นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม : นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 9 ส.ค. 2562 00:00 น.

สำนักงาน ก.ถ. ได้จัดให้มีโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การบริหารงานบุุคคลส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม : สำนักงาน ก.ถ. ได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 15 ต.ค. 2562 00:00 น.

นายวิชัย ศรีขวัญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ โครงการศึกษาวิจัย

นายวิชัย ศรีขวัญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ โครงการศึกษาวิจัย ...