สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก
โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย

เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงาน ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสาย...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปรับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซี เป็นระบบแท่ง ฯลฯ ในวันพูธที่ ๒๕ ม

การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปรับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ โรงแ

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแ

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ...