สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก
โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 22 พ.ค. 2563 15:23 น.

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 25 ก.พ. 2563 11:40 น.

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร

๑. รางวัล "ผลงานวิจัยของคุรุสภา" ประจำปี ๒๕๖๓ ๒. รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี ๒๕๖๓

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 8 ธ.ค. 2562 00:00 น.

หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. ยืนยัน "ไม่จริง" ข้าราชการพลเรือนชำนาญการพิเศษ สามารถโอนเป็น ปลัด อปท. ได้

หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. ยืนยัน "ไม่จริง" ข้าราชการพลเรือนชำนาญการพิเศษ สามารถโอนเป็น ปลัด อปท. ได้

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 8 ธ.ค. 2562 00:00 น.

หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. เปิดเผย อกถ. ด้านมาตรฐานกลาง เห็นชอบหลักการ "กำหนดค่าตอบแทน" ของผู้มาช่วยราชการและพนักงานจ้าง

หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. เปิดเผย อกถ. ด้านมาตรฐานกลาง เห็นชอบหลักการ "กำหนดค่าตอบแทน" ของผู้มาช่วยราช...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงาน ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสาย...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักบริหารงานช

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร ...