สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก
โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 25 ก.พ. 2563 11:40 น.

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร

๑. รางวัล "ผลงานวิจัยของคุรุสภา" ประจำปี ๒๕๖๓ ๒. รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี ๒๕๖๓

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 8 ธ.ค. 2562 00:00 น.

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 8 ธ.ค. 2562 00:00 น.

หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. ยืนยัน "ไม่จริง" ข้าราชการพลเรือนชำนาญการพิเศษ สามารถโอนเป็น ปลัด อปท. ได้

หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. ยืนยัน "ไม่จริง" ข้าราชการพลเรือนชำนาญการพิเศษ สามารถโอนเป็น ปลัด อปท. ได้

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 8 ธ.ค. 2562 00:00 น.

หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. เปิดเผย อกถ. ด้านมาตรฐานกลาง เห็นชอบหลักการ "กำหนดค่าตอบแทน" ของผู้มาช่วยราชการและพนักงานจ้าง

หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. เปิดเผย อกถ. ด้านมาตรฐานกลาง เห็นชอบหลักการ "กำหนดค่าตอบแทน" ของผู้มาช่วยราช...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 8 ธ.ค. 2562 00:00 น.

โครงการอบรมสัมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ"

โครงการอบรมสัมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 8 ธ.ค. 2562 00:00 น.

ส.ถ.ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ก.ถ. เตรียมกำหนดภารกิจ ส่งเสริมให้สายงาน "นักทรัพยากรบุคคล

ส.ถ.ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ก...