สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก
โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาและและส่งเสริม การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ขอบเขตและสาระของทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับชาติและระดับท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและ ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที

- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ - ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

- คัทเอาท์คำขวัญ แบบที่ ๑ - คัทเอาท์คำขวัญ แบบที่ ๒ - คัทเอาท์คำขวัญ แบบที่ ๓ - คัทเอาท์คำขวัญ รวม

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือแจ้งผู้ว่า (ตามบัญชีรายชื่อ) - บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม - แบบติดตามผลฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

- หนังสือเชิญจังหวัดสุรินทร์ - หนังสือเชิญจังหวัดร้อยเอ็ด - กำหนดการฯ - บัญชีรายชื่อฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคล...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือแจ้งจังหวัด - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.

โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือแจ้งจังหวัด - หนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ...