สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นรองรับ Thailand ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.