สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

คู่มือและแนวทางปฏิบัติ ระบบจำแนกตำแหน่ง ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.