สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

รายงานการศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ก.ย.๖๐

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.