สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ตามแผน ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 00:00 น.