สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก
ข้อมูลติดต่อเรา
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 8 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2225-8965
E-mail : moi0209.4@moi.go.th

แผนที่