สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ภายใน ภายนอก

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะกรรมการ ก.ถ.

แนะนำกรรมการ ก.ถ.

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
 

นายพงศ์โพยม วาศภูติ 
ประธาน ก.ถ. 
กรรมการ ก.ถ. โดยตำแหน่ง

 

UploadImage

 

UploadImage

 

 

UploadImage

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
เลขาธิการ ก.พ.

 

นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการ สศช.
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

 

UploadImage

 

UploadImage

 

 

UploadImage
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายประยูร รัตนเสนีย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

UploadImage

นายวัลลภ พริ้งพงษ์
ด้านการบริหารงานท้องถิ่น

 

นายวสันต์ วรรณวโรทร
ด้านการบริหารงานบุคคล
นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ด้านระบบราชการ

 

 

 

 

 
นายธวัชชัย ฟักอังกูร
ด้านบริหารและการจัดการ
นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์
ด้านกฏหมาย

 
 
 
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

UploadImage

 

UploadImage

 

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี 
ผู้แทน ก.จ.

นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์
ผู้แทน ก.ท.
นายเชื้อ ฮั่นจินดา
ผู้แทน ก.อบต.

 

 

UploadImage
 

 

UploadImage

 

 

นายขจิต ชัชวานิชย์
ผู้แทน ก.ก.

เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม
ผู้แทน ก. เมืองพัทยา

 
 
 
UploadImage
นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ
หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.
เลขานุการ