ตามพ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้ง สำนักงาน ก.ถ. ขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่ 96/2543 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2543 จัดตั้งสำนักงาน ก.ถ. สป. เป็นการภายใน ต่อมาได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2543 กำหนดให้จัดตั้งสำนักงาน ก.ถ. ขึ้นอย่างถาวร เป็นหน่วยงานระดับสำนักงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 
          
 
 
 
.. ..