ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตัวอย่างประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระดับจังหวัด)
ระบบการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง