ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
ตัวอย่างประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ระดับจังหวัด)
ระบบการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง