มาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล
การให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาล
การอุทธรณ์ของพนักงานเทศบาล
วินัยของพนักงานเทศบาล