ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล

ประกาศกำหนดให้พนักงานครูเทศบาลได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
สำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดระดับของตำแหน่งและเงินเดือนเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการของเทศบาล
ประกาศกำหนดคุณวุฒิการศึกษาที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการย้ายพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาให้
ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประกาศกำหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเทศบาล
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทบริหารระดับสูงและประเภทบริหารระดับกลาง
ประกาศกำหนดการสั่งพนักงานเทศบาลประจำเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์การขอยืมตัวข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการใหม่
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
และการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง
การเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติการอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง
ประกาศเกณฑ์อำนาจอนุญาตการลาสำหรับลูกจ้างของเทศบาล
ประกาศกำหนดประเภทและสายงานของตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล
ประกาศการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา
ประกาศหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่ง
ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล ตัดโอนตำแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา
ตารางปรับเงินเดือนเพื่อเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล
แบบรายงานข้อมูลอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา