มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
  บัญชีสรุปมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
ตัวอย่างประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ระดับจังหวัด)
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ระบบการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง