พระบรมราโชวาท พระวรธรรมคติ สารคำขวัญ ประจำปี 2552

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2552
พระวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2552
สาร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2552
คำขวัญ นายนัที เปรมรัศมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2552