ประวัติ
ชื่อ - สกุล

นายอาษา เมฆสวรรค์
วัน เดือน ปีเกิด
28 มกราคม 2468
อายุ
75 ปี
วุฒิการศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวรรควิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
- เตรียมปริญญา และปริญญาตรี (ธ.บ.) มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
- ประกาศนียบัตรทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท-เอก (การบริหารและการปกครอง) มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 19
สถานภาพครอบครัว
สมรส
ชื่อคู่สมรส
คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ (แสงอุทัย)
ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
ด้านวิชาการ

อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2504-2508)
ด้านบริหารราชการ ราชการส่วนภูมิภาค - นายอำเภอ ปลัดจังหวัด รองผู้ว่าราชการนครหลวงกรุงเทพ-ธนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุโขทัย
ราชการส่วนท้องถิ่น - นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ราชการส่วนกลาง - หัวหน้ากองราชการส่วนท้องถิ่น รองอธิบดีกรมการปกครอง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย (ตำแหน่งพิเศษ)
ด้านการเมือง ฝ่ายบริหาร - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (2529-2531) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ก.ย. - ธ.ค. 2539)
ฝ่ายนิติบัญญัติ - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2516 - 2518) สมาชิกวุฒิสภา (2528 - 2534) รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง (2534 - 2535) รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง (2535 - 2539) รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง (มี.ค. - ก.ย. 2539) และรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง (ธ.ค. 2539 - มี.ค. 2543)
วันสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งใน ก.ถ. 21 พฤศจิกายน 2549