ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี

workshop
เทศบาลเมืองชะอำ