ภาพภารกิจสำคัญ 


[Prev] 1 , 2 , 3 [Next]

 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ชมภาพ
   
 
  การประชุมคณะทำงานตาม โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชมภาพ
   
 
  โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชมภาพ
   
 
  การประชุมคณะทำงานตาม โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชมภาพ
   
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี ชมภาพ
   
 
  โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ชมภาพ
   
 
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 5 ภาคกลาง วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมอู่ทองอินน์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมภาพ
   
 
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมบุศราคัม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ชมภาพ
   
 
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 3 ภาคใต้ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ชมภาพ
   
 
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมอิสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา ชลบุรี ชมภาพ