การประชุมคณะทำงานตาม โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ.