นายชยพล ธิติศักดิ์ 
หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. 
 
ประวัติการศึกษา / อบรม 
รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.D.A. WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY U.S.A.
โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 38
โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41
 
ประวัติการรับราชการ 
นายอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
นายอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี