การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
                                                                                       โดย ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในระบบราชการ
 
                                                                                       โดย นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธาน ก.ถ.
ความเป็นมาของการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
 
                                                                                      โดย นายประวิทย์ ทองศรีนุ่น กรรมการ ก.ถ.
การใช้เครื่องชี้วัดผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
                                                                                       โดย เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ถ.สป.มท.
การนำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
 
                                                                                       โดย นายชัยวัฒน์ จิตตเมตตากุล สำนักงาน ก.ถ.
ปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่
 
                                                                                       โดย นายชัยวัฒน์ จิตตเมตตากุล สำนักงาน ก.ถ.
แนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐภายใต้มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
                                                                                        โดย นายอุทิศ บัวศรี เจ้าพนักงาน ป.ป.ช.8
สารัตถะวิชาการ : มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
 
                                                                                       โดย นายชัยวัฒน์ จิตตเมตตากุล สำนักงาน ก.ถ.