ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
แนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ
   
ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ
   
ตัวอย่างประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ
   
กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ
   
สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการส่งเสริมและติดตามการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
   
โครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
   
สรุปผลการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
   
.... โครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
   
.... สรุปผลการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
   
โครงการส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
   
รายงานผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2551
   
Powerpoint และเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ส่งเสริมและติดตามผลการจัดทำและปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
   
คู่มือแนวทางการจัดประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2552 ณ โรงแรมอินคำเชียงราย จังหวัดเชียงราย
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2552 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา