ระบบบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเครือข่าย Internet
    ปีงบประมาณ พ.ศ.
จังหวัด อำเภอ
ประเภท ชื่อองค์กร
ข้อมูลงบประมาณและการใช้จ่ายฯ
1. รายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินกู้) บาท
2. เงินอุดหนุน และเงินกู้  
2.1 อุดหนุนทั่วไป บาท
2.2 อุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
2.3 เงินกู้ บาท
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปี บาท
4. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  
4.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำปี บาท
4.2 ค่าจ้างชั่วคราว บาท
4.3 ประโยชน์ตอนแทนอื่นๆ บาท
5. ผลการคำนวณร้อยละค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลโดยโปรแกรม
(ไม่รวมเงินอุีดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด)
%
6. ผลการคำนวณร้อยละค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลโดยโปรแกรม
(รวมเงินอุีดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด)
%
 
ชื่อผู้บันทึก
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-mail
วัน/เดือน/ปี
คำแนะนำ กรุณาตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ก่อนคลิกปุ่ม "ส่งข้อมูล" เพราะเมื่อท่านส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูลในภายหลัง จะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขให้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2225-8965
 
 
รับรองว่าข้อความข้างต้น เป็นจริงทุกประการ