การออกรายงานผลข้อมูลการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
    ปีงบประมาณ พ.ศ.
จังหวัด อำเภอ
ประเภท ชื่อองค์กร
 
 
รับรองว่าข้อความข้างต้น เป็นจริงทุกประการ