ข่าวความเคลื่อนไหว/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2544)

1) ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนปฏิบัติการการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 32 กำหนดคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้
1.1 รายละเอียดการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบจะต้องกระทำ
1.2 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร
1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายที่จำเป็น เพื่อการกระจายอำนาจ
1.4 กำหนดนโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยการสร้างระบบการถ่ายเทกำลังคน
2. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ดังนี้
2.1 ร่างแผนปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2544 และครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 เห็นชอบให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
2.1.1 ภารกิจที่จะถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) จำนวนภารกิจที่ถ่ายโอน จำนวน 239 ภารกิจ คือ
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 87 ภารกิจ
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 103 ภารกิจ
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนฯ จำนวน 18 ภารกิจ
4) ด้านการวางแผนฯ จำนวน 16 ภารกิจ
5) ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ จำนวน 13 ภารกิจ
6) ด้านศิลปะวัฒนธรรมฯ จำนวน 2 ภารกิจ
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับโอนภารกิจ
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 132 ภารกิจ
2) เทศบาล จำนวน 132 ภารกิจ
3) เมืองพัทยา จำนวน 83 ภารกิจ
4) องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 186 ภารกิจ
5) กรุงเทพมหานคร จำนวน 81 ภารกิจ
2.1.2 การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาและการสาธารณสุขกำหนด ดังนี้
(1) ด้านการศึกษา
1) ท้องถิ่นสามารถจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โดยต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมและต้องตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรณีไป
2) การจัดการศึกษา ท้องถิ่นจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อม
3) ท้องถิ่นทุกประเภทที่ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมสามารถจัดการศึกษา หรือรับการถ่ายโอนโรงเรียนได้
4) หน่วยงานด้านการศึกษา จะต้องร่วมมือกับคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้
(2) ด้านการสาธารณสุข
1) งานที่ถ่ายโอนจะเป็นงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคติดต่องานสาธารณสุขมูลฐาน
2) งานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมให้คณะกรรมการสาธารณสุขระดับพื้นที่ (กสพ.) รับผิดชอบก่อน
3) การถ่ายโอนงานสถานบริการสาธารณสุขให้ถ่ายโอนเมื่อท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ความพร้อม
4) กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเกณฑ์ความพร้อม และวิธีประเมินความพร้อมสำหรับการถ่ายโอนสถานบริการ
2.2 ร่างแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนกำลังคนสู่ท้องถิ่น
2.2.1 คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 ได้เห็นชอบในหลักการด้านการถ่ายโอนบุคลากร ดังนี้
(1) หลักการ
1) ยึดหลักการ " งาน เงิน และคน ต้องถ่ายโอนไปพร้อมกัน "
2) ยึดหลักการความสอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น
3) คำนึงถึงภาระหน้าที่และความพร้อมของท้องถิ่น
4) กระบวนการถ่ายโอนบุคลากรต้องมีความคล่องตัวและจูงใจ
5) ยึดหลักการตามระบบคุณธรรมและได้มาตรฐาน
(2) วิธีการถ่ายโอน
1) ต้องมีการวิเคราะห์หาสัดส่วนอัตรากำลังที่จะต้องลงไป กำหนดช่วงเวลาที่จะลงไปปฏิบัติงาน และกำหนดวิธีการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ
2) ให้ศูนย์เพิ่มทักษะและพัฒนาเพื่อออกนอกระบบ ของสำนักงาน ก.พ. เป็นกลไก มีหน้าที่สนับสนุนการถ่ายโอน จัดข้าราชการลงพื้นที่
3) วางระบบรองรับกรณีข้าราชการไม่สมัครใจไปปฏิบัติงานในท้องถิ่น
(3) กลไกสนับสนุน
1) ให้คณะทำงานด้านการถ่ายโอนบุคลากรและอำนาจหน้าที่มีหน้าที่วิเคราะห์สัดส่วนกำลังคนที่ต้องถ่ายโอน
2) กรณีข้าราชการในตำแหน่งที่ถูกยุบเลิกประสงค์จะออกจากราชการ ให้รัฐบาลจ่ายเงินทดแทน
3) ให้ ก.ถ. วางระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกับข้าราชการส่วนกลาง
4) ข้าราชการที่ถ่ายโอนต้องได้รับสิทธิพิเศษเท่าเทียมกับพนักงานในท้องถิ่น
5) ให้มีศูนย์บริหารการถ่ายโอนกำลังคน
6) ควรมีสิ่งจูงใจให้ข้าราชการโอนไปปฏิบัติงานในท้องถิ่น
2.2.2 คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และบุคลากรในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2544 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.ถ.ประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้จัดประชุมหารือ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2544 โดยมี รองเลขาธิการ ก.พ.(นายสีมา สีมานันท์) เป็นประธาน สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้
(1) ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอน ดำเนินการวิเคราะห์ ภารกิจที่ต้องยุบเลิกกรอบอัตรากำลังที่ยุบเลิกตามภารกิจ จำนวนข้าราชการที่ต้องการโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนข้าราชการที่ไม่ประสงค์จะถ่ายโอน จำนวนข้าราชการที่สามารถเกลี่ยไปปฏิบัติภารกิจใหม่
(2) สำนักงาน ก.ถ. ทำหน้าที่ เป็นศูนย์ข้อมูลด้านความต้องการด้านอัตรากำลัง กำหนดแนวทางการจัดโครงสร้าง ตำแหน่ง และพัฒนาความพร้อม และเป็นหน่วยประสานการถ่ายโอนกำลังคนสู่ท้องถิ่นระหว่าง สำนักงาน ก.พ. กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) สำนักงาน ก.พ. ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลด้านความต้องการของข้าราชการที่ต้องการถ่ายโอน วิเคราะห์ และจัดบุคลากรลงพื้นที่
(4) สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจ

back