มาตรฐานการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล    
  จำนวน 70 สายงาน  

สายงานนักบริหาร
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
1.นักบริหารงานอบต. 1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
2.นักบริหารงานทั่วไป 2.เจ้าพนักงานการประปา 2.เจ้าหน้าที่การประปา 2.เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว
3.นักบริหารงานคลัง 3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4.นักบริหารงานช่าง 4.เจ้าพนักงานธุรการ 4.เจ้าหน้าที่เทศกิจ 4.นักผังเมือง
5.นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.เจ้าหน้าที่ธุรการ 5.นักพัฒนาชุมชน
6.นักบริหารงานการศึกษา 6.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 6.นักวิชาการเกษตร
7.นักบริหารงานการเกษตร 7.เจ้าพนักงานพัสดุ 7.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7.นักวิชาการคลัง
8.นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8.เจ้าพนักงานโภชนาการ 8.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.นักวิชาการเงินและบัญชี
  9.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 9.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 9.นักวิชาการจัดเก็บรายได้

10.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 10.เจ้าหน้าที่พัสดุ 10.นักวิชาการประชาสัมพันธ์
  11.เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 11.เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 11.นักวิชาการศึกษา
  12.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม 12.เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 12.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  13.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 13.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 13.นักวิชาการสุขาภิบาล
  14.เจ้าพนักงานห้องสมุด 14.ช่างเขียนแบบ 14.นักสังคมสงเคราะห์
  15.ทันตสาธารณสุข 15.ช่างผังเมือง 15.นิติกร
  16.นายช่างเขียนแบบ 16.ช่างไฟฟ้า 16.บรรณารักษ์
  17.นายช่างเครื่องยนต์ 17.ช่างโยธา 17.บุคลากร
  18.นายช่างผังเมือง 18.ช่างสำรวจ 18.พยาบาลวิชาชีพ
  19.นายช่างสำรวจ 19.ผดุงภรรภ์สาธารณสุข 19.วิศวกรโยธา
  20.นายช่างโยธา   20.สถาปนิก
  21.พยาบาลเทคนิค   21.เจ้าพนักงานเทศกิจ
  22.สัตวแพทย์