รายงานประจำปี 2543-2544
ก.ถ. แ่ละสำนักงาน ก.ถ.

ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน
  ...ผลการดำเนินงานประจำปี 2543 สภาพปัญหา กรอบแนวทาง
การดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
      การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ปัญหาทาง
      ด้านกฎหมาย
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
       ส่วนท้องถิ่น
การดำเนินการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ
      มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน
....ผลการดำเนินงานประจำปี 2544
   
การคัดเลือกประธาน ก.ถ. และการจัดตั้ง
      สำนักงาน ก.ถ. อย่างเป็นทางการ
   
สรุปผลการดำเนินงานของ ก.ถ.    
สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ถ.