พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
   
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
   
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
   
   
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
   
  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
   
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
   
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
   
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
   
             กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2548
   
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503  
   
พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
   
 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
   
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
   
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478
   
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
   
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
   
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
   
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
   
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
   
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548  
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า โดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546
   
  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2544

   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฎิบัติในการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ.2543
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งนํ้าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547
   
กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548
   
  

ฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548